Program dodatkowej gwarancji SHIMA

JESTEŚMY PEWNI EFEKTÓW NASZEJ PRACy

POZNAJ SZCZEGÓŁY
ZAREJESTRUJ PRODUKT

UWAGA! Do dn. 30.04.2023 w uzasadnionych przypadkach weryfikacja zgłoszeńmoże następować wg cennika 2022. Szczegóły w regulaminie.

GWARANCJA NA 6

REGULAMIN

REGULAMIN PROGRAMU "GWARANCJA NA 6"

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat zasad korzystania z bezpłatnego programu Gwarancja na 6. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości co do funkcjonowania programu, odezwij się do nas na adres 6lat@SHIMA.pl.

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin") określa zasady funkcjonowania programu „Gwarancja na 6" (dalej: „Program") oraz warunki uczestnictwa w Programie.

2. Program jest organizowany oraz zarządzany przez SHIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Al. Jana Pawła II 80/39, 00-175 Warszawa, NIP: 5252771053 (dalej: „Organizator").

3. Program trwa od dnia ogłoszenia Regulaminu Programu, tj. 20.05.2021, do odwołania.

4. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Gwarantem na zasadach określonych w Regulaminie jest SHIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Al. Jana Pawła II 80/39, 00-175 Warszawa, NIP: 5252771053.

§2

Warunki uczestnictwa w Programie

1. Program przeznaczony jest wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie informatycznym Organizatora pełnoletnich osób fizycznych dokonujących zakupów u autoryzowanego dealera produktów marki SHIMA (dalej: „Uczestnik Programu").

2. Każdy Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo oraz uzyskane w ramach Programu korzyści i uprawnienia nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie. W szczególności uprawnienia z tytułu Gwarancji nie mogą być zbywane na osoby trzecie wraz z Produktami nabytymi przez Uczestnika Programu.

3. Każdy Uczestnik Programu może dokonać rejestracji produktu w Programie wyłącznie jeden raz.

4. W celu przystąpienia do Programu należy w sposób kompletny i zgodny z prawdą wypełnić w formie elektronicznej formularz rejestracji Uczestnika Programu na stronie internetowej 6lat.SHIMA.pl, dokonując również rejestracji Produktu.

5. Warunkiem dokonania rejestracji za pośrednictwem strony internetowej jest akceptacja postanowień Regulaminu przez Uczestnika Programu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Organizatora w celu rejestracji produktu

6. Podmiot dokonujący zgłoszenia udziału w Programie nabywa status Uczestnika Programu z chwilą potwierdzenia jego udziału przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach, np. niepełne lub niepoprawne bądź nieprawdziwe (fikcyjne) dane. Organizator nie ma obowiązku informować podmiotu dokonującego zgłoszenia o błędnie wypełnionym formularzu zgłoszeniowym.

7. Wszelkie informacje dotyczące Programu będą przekazywane na podany przez Uczestników Programu w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

§3

Zasady Programu

1. Celem Programu jest udzielenie Uczestnikom Programu 6-letniej gwarancji (dalej „Gwarancja") na produkty biorące udział w Programie wskazane w formularzu rejestracyjnym (dalej: „Produkty"), zakupione u autoryzowanych dealerów marki SHIMA na zasadach i po spełnieniu warunków przewidzianych poniżej.

2. Aktualna lista Autoryzowanych dealerów jest publikowana na stronie https://SHIMA24.com/pl/dealerzy i może się zmieniać w czasie trwania Programu.

3. Aktualna lista produktów biorących udział w Programie dostępna jest w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyczerpania zapasów produktów objętych Programem, Organizator jest uprawniony do zaktualizowania listy produktów.

4. Rejestracja zakupionego Produktu musi nastąpić w terminie do 30 dni od daty zakupu podanej na paragonie, a produkt powinien być zakupiony w pełnej sugerowanej cenie detalicznej.

4a. Do dn. 30.04.2023 roku weryfikacja zgłoszeń następuje według cennika z 2022 roku.

5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z przedłużonej Gwarancji na Produkty jest przedstawienie przez Uczestnika Programu oryginału paragonu/dowodu zakupu Produktu u autoryzowanego dealera marki SHIMA, który musi jednoznacznie identyfikować miejsce zakupu Produktu, datę oraz nazwę Produktu. Posiadanie wspomnianych dokumentów jest podstawą do uznania przedłużonej Gwarancji, o ile potwierdza zakup Produktu w dacie, w której objęty był on aktualną listą Produktów.

6. Weryfikacja zgłoszenia oraz informacja (drogą mailową - na podany w zgłoszeniu adres mailowy) w sprawie pozytywnego lub negatywnego jego rozpatrzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty rejestracji produktu.

7. Gwarancji podlegają:

- wady fizyczne powstałe z winy producenta,

- wyłącznie Produkty, które będą używane przez Uczestnika Programu zgodnie z przeznaczeniem.

8. Gwarancji nie podlegają:

- uszkodzenia mechaniczne Produktu,

- naturalne zużycie Produktu,

- produkty z wadami jawnymi widocznymi w dniu zakupu,

- uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej konserwacji,

- wygoda Produktu, czyli niewłaściwe dopasowanie do kształtu ciała lub preferencji,

- produkty zakupione poza siecią autoryzowanych dealerów marki SHIMA,

- membrany jako materiał, który z czasem traci właściwości.

9. Organizator ma wedle swojego swobodnego uznania prawo do odmowy przyjęcia reklamacji do rozpoznania, jeśli Uczestnik Programu nie zgłosi reklamacji w momencie powstania lub ujawnienia się wady, a eksploatuje Produkt dalej.

10. Obsługa Gwarancji:

- w ciągu do 2 lat od daty zakupu Produktu reklamację Uczestnik Programu zgłasza w miejscu zakupu poprzez złożenie stosownego pisma,

- po upływie 2 lat od daty zakupu Produktu reklamację Uczestnik Programu zgłasza poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI na stronie 6lat.shima.pl i wysyła go do Organizatora,

- czas rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od momentu otrzymania reklamacji przez Organizatora,

- do formularza należy dołączyć zdjęcie Produktu i kopię paragonu/dowodu zakupu,

- w razie uznania reklamacji przez Organizatora za zasadną, wskutek spełnienia warunków Gwarancji, Uczestnik Programu, po otrzymaniu zawiadomienia od Organizatora o uznaniu reklamacji za zasadną, zobowiązany jest przesłać reklamowany Produkt na własny koszt do działu reklamacji Organizatora,

- Gwarancja obejmuje jedynie naprawę Produktu,

- jeśli Organizator uzna, że niecelowa jest naprawa Produktu, to zobowiązuje się do sprzedania Uczestnikowi nowego produktu ze swojej aktualnej oferty z rabatem do 50%. Uczestnik Programu zobowiązany jest do wyboru produktu z listy dostarczonej przez Organizatora. Uczestnik Programu zobowiązany jest do dokonania wyboru w terminie 1 dnia roboczego w sposób wskazany przez Organizatora,

- akceptując regulamin Uczestnik zgadza się na powyższe rozwiązanie i nie przysługuje mu prawo zwrotu pieniędzy lub wymiany towaru na nowy, lub większego rabatu ani innego zadośćuczynienia,

- produkt wymieniony lub zamienny, o którym mowa powyżej, nie podlega Gwarancji,

- wysyłka wymienionego lub zamiennego Produktu na adres Uczestnika Programu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nastąpi na koszt Organizatora.

11. Naprawa reklamowanego Produktu:

- w razie wyboru sposobu realizacji Gwarancji w formie naprawy Uczestnik Programu akceptuje, że naprawa Produktu będzie zgodna z możliwościami technologicznymi i może różnić się od oryginalnego rozwiązania, co wynika z ograniczeń technologicznych,

- naprawa zostanie wykonana z dołożeniem najlepszych starań, na co Uczestnik Programu wyraża zgodę akceptując Regulamin.

12. W trakcie rozpatrywania Gwarancji Uczestnikowi Programu nie przysługują żadne dodatkowe świadczenia.

13. W razie odmowy uznania reklamacji za zasadną przez Organizatora Uczestnikowi Programu nie przysługują żadne prawa, roszczenia, a decyzja Organizatora w zakresie wad objętych reklamacją jest ostateczna.

§ 4

Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na cele związane z jego uczestnictwem w Programie.

2. Każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, uzupełnienia lub usunięcia, przy czym usuniecie danych jest równoznaczne z rezygnacją uczestnika w Programie.

3. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w serwisie SHIMA.pl znajdują się w Polityce Prywatności i Plików Cookies, dostępnej pod adresem: SHIMA.pl

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Programu ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, jak też niepoinformowanie Organizatora o aktualnych danych adresowych.

2. Aktualna treść Regulaminu Programu, uwzględniająca wszelkie zmiany Regulaminu Programu, dostępna jest na stronie internetowej SHIMA.pl.

Od 2009 roku tworzymy rzeczy wyróżniające się trzema elementami: JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO i STYL


Działamy bez kompromisów, znamy dokładnie nasze produkty. Każdego dnia skupiamy się na najmniejszych detalach. Wszystko po to, aby obudzić w Tobie nowe, fascynujące doświadczenia płynące z jazdy na motocyklu.


Jesteśmy pewni tego, co robimy. Tutaj nie ma miejsca na miękką grę, dlatego dostajesz od nas 6 lat bezpłatnej gwarancji. Po prostu.

SHIMA Motorstyle©. Wszelkie prawa zastrzeżone.